(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Prawa rodziców

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

(EPA - EUROPEAN PARENTES ASSOCIATION)

 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.

 < Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i cały ludzki świat.

2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako ,,pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.

< Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.

< Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w przedszkolu.

4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.

< Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji przedszkolom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych.

5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze za dla rozwoju ich dzieci.

< Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaka ich dzieci powinny zmierzać.

6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacyjnego tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.

< Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w przedszkolach ich dzieci.

< Rodzice mają obowiązek włączać się w życie przedszkoli i dzieci i stanowić istotną część społęczności lokalnej.

8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.

< Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodzciów i ich interesy.

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. 

< Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.
< Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: przedszkole - dom.

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl