(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA „ANIOŁA STRÓŻA”
Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola
Zatwierdzonego przez o. dr Kazimierza M. Lorka w dniu 7.12.2018 r.

1.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie. Do klubu dziecięcego przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok i 6 m-cy.

2.    Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 18.00.

3.    Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.15 i odbierania
w godzinach 13.00 – 18.00. Odbiór dziecka w godzinach późniejszych niż te wyznaczone w wybranym pakiecie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat z godnie z cennikiem.

4.    Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.00.

5.    Nieodebranie dziecka do godziny 18.00, przy jednoczesnym braku kontaktu
z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

6.    Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.

7.    W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.

8.    Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym
i niepełnoletnim.

9.    Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.

10.    Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.

11.    Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

12.    Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

13.    Dzieci nie przynoszą do przedszkola swojego jedzenia (bułki, ciasteczka, itp.).

14.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

15.    Rodzice mają prawo do:
•    poznania treści statutu przedszkola,
•    pełnej informacji dotyczącej dziecka,
•    kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów,
•    uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach
i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

16.    Rodzice zobowiązani są do:
•    respektowania zapisów statutu przedszkola,
•    punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
•    wprowadzania dziecka do sali dydaktycznej i przekazywania go nauczycielowi,
•    regularnego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 5 każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy, w okresie wakacji (lipiec, sierpień) czesne obniżone o 10 %,
•    informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet,
•    niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka,
•    zgłaszania na piśmie do dyrektora lub sekretarza wszystkich zmian w korzystaniu z przedszkola przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana,
•    przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych
z nauczycielami i specjalistami,
•    zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz przekazywanych drogą mailową.

17.    Rekrutacja dzieci:
•    okres rekrutacji na następny rok szkolny dla dzieci uczęszczających do przedszkola ,,Anioła Stróża” trwa do 30 marca.
•    o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor
•    dyrektor może powołać komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

 

 

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl