(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Rozwój intelektualny - metody pracy

,,Dziecięca matematyka”  (wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. Celem ,,Dziecięcej matematyki” jest wspieranie rozwoju umysłowego, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Szczególnie ważna jest świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność.  W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić: określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji i pomaga dziecku dostrzec to co ważne. ,,Dziecięca matematyka” sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

Glottodydaktyka (według prof. B. Rocławskiego)

Glottodydaktyka jest metodą przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, dającą rewelacyjne efekty. Ze względu na ogromny nacisk na indywidualizację nadaje się do stosowania zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci, które z różnych względów mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania.

Naukę czytania, a właściwie przygotowania do nauki czytania i pisania, należy rozpocząć jak najwcześniej. Zainteresowanie dziecka literami pojawia się już w drugim roku życia. W trzecim dziecko już bardzo chętnie bawi się klockami z literkami. Rozpoczynając naukę czytania i pisania należy wyjść od opanowania analizy i syntezy fonemowej (głoskowej) wyrazów, zadbać o stan pamięci słuchowej sylab i głosek oraz pamięci wzrokowej liter. Czytanie zaczyna się metodą ,,ślizgania się” po literach, co prowadzi do szybszego opanowania płynnego czytania.

Glottodydaktyka porządkuje dziecku świat głosek i liter. Warto tu przypomnieć, że dziecko żyje w świecie głosek a nie liter, świat liter dopiero zaczyna poznawać! Dzieci od samego początku mają kontakt z literami małymi i wielkimi, zarówno pisanymi jak i drukowanymi. Według prof. Rocławskiego, wprowadzając litery w tradycyjny sposób, mylimy świat głosek ze światem liter, wymagamy bowiem aby dziecko usłyszało coś, czego usłyszeć nie może np. w wyrazie ,,róg” upieramy się przy głosce ,,g” na końcu wyrazu, podczas gdy dziecko jej nie słyszy, słyszy ,,k”. Stosując glottodydaktykę, unikamy tego rodzaju problemów.

Metoda projektu badawczego

To metoda nauczania, w której dzieci prowadzą pogłębione badania na określony temat. Przy jego wyborze istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Temat musi być bliski i ważny dla dzieci. Powinien odwoływać się  w sposób naturalny do ich wcześniejszych doświadczeń oraz opierać się w znacznym stopniu na bezpośrednim doświadczeniu i autentycznych obiektach, dając małym badaczom okazję do posłużenia się nimi. Rola nauczyciela polega na wspieraniu działań dzieci oraz włączeniu do projektu treści merytorycznych, np. w zakresie matematyki, umiejętności językowych, wiedzy o środowisku. Wiele działań planują same dzieci – z niewielką pomocą nauczyciela. Planowanie dotyczy miejsca zajęć terenowych oraz spotkań z ekspertami, którym może być każdy, kto dobrze zna się na badanym temacie.

Aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, dzieci prowadzą pogłębione działania badawcze podczas zajęć terenowych oraz korzystają z różnorodnych materiałów źródłowych – w tym albumów, folderów, książeczek, eksponatów. Uzyskują je również podczas realizacji konkretnych zadań i spotkań z ekspertami. W trakcie zajęć w terenie dzieci sporządzają notatki, rysują, szkicują, tworzą plany konstrukcyjne, co pozwala im uporządkować zdobywaną wiedzę. Projekt stwarza dzieciom możliwość zastosowania nowo zdobytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania pracy zespołowej i pobudza do myślenia. Po zakończeniu projektu badawczego dzieci dzielą się swoją wiedzą   z dziećmi z innych grup oraz rodzicami.

 

 

 

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl